Visuotinis narių susirinkimas ir Prezidento rinkimai, 2018.03.07, Kaunas

Visi asociacijos nariai yra kviečiami dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime, kurio metu vyks Prezidento rinkimai!

Data: 2018 m. kovo 7 d.

Laikas: 14.00 - 17.00 val.

Vieta: Kaunas.

Anketa, norintiems pretenduoti Prezidento pareigoms užimti.

Anketą privaloma užpildyti iki 2018 m. vasario 18 d. IMTINAI.

Prezidentas:

1. Asociacijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Prezidentas, kurį skiria ir atleidžia Susirinkimas. Prezidentas renkamas 2 metų kadencijai. Prezidentas negali būti Tarybos nariu.
2. Prezidentas atlieka šias funkcijas:
2.1. organizuoja kasdieninę Asociacijos veiklą ir sprendžia einamuosius klausimus;
2.2. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
2.3. per 5 mėn. nuo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia Tarybai praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;
2.4. įgyvendina Tarybos nustatytas prioritetines Asociacijos veiklos kryptis, tikslus ir pagrindinius uždavinius bei patvirtintas veiklos programas ir atsiskaito Tarybai; atsako už Tarybos priimtų sprendimų ir užduočių įvykdymą;
2.5. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei prisiima įsipareigojimus (kai sandorio vertė viršija 14 481 (keturiolika tūkstančių keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną) Eur., būtinas Tarybos pritarimas) atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
2.6. tvarko Asociacijos turtą, įskaitant pinigines lėšas, taip pat tarptautinių institucijų paskolas, paramą, labdarą ar asignavimus, atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, ima arba suteikia kreditus;
2.7. Asociacijos vardu bendradarbiauja su valstybinėmis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
2.8. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis, nustato atlyginimo dydį, skiria jiems nuobaudas ir paskatinimus;
2.9. savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos padalinių ir darbuotojų darbą ir kitus su darbo santykiais susijusius norminius aktus;
2.10. be atskiro įgaliojimo atstovauja Asociaciją teismuose, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
2.11. sprendžia visus kitus šiuose įstatuose išvardintus Asociacijos veiklos klausimus, jeigu jie teisės aktų ar šių įstatų nepriskirti Tarybai ar Susirinkimui.

Pretenduojantis į Prezidento pareigas:

  • įsipareigoja vadovautis patvirtintu Veiklos kodeksu;
  • patvirtina, kad bus aktyvus ir veiklus;
  • užtikrina, kad veikla bus atvira asociacijos nariams;
  • pasižada dėti visas pastangas, kad veikla atitiktų asociacijos narių poreikius.

Jei kiltų papildomų klausimų, kreipkitės: info@qualityassociation.lt.